Xu Hướng 6/2023 # 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô # Top 8 View | Dtdecopark.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô được cập nhật mới nhất trên website Dtdecopark.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

♥ 1) “Tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” – Thánh Augustinô – Our heart is restless until it reposes in Thee. – Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.

♥ 2) “Hãy yêu, rồi làm những gì bạn muốn làm.” – Thánh Augustinô – Love and do what you will. – Dilige et quod vis fac.

♥ 3) “Một lòng một ý trong Thiên Chúa.” – Thánh Augustinô – One soul and one heart in God. – Anima una et cor unum in Deum.

♥ 4) “Hát là việc của người đang yêu.” – Thánh Augustinô – Singing is for one who loves. – Cantare amantis est.

♥ 5) “Hát hay, ấy là cầu nguyện hai lần.” – Thánh Augustinô – He who sings well prays doubly well. – Bis orat qui bene cantat.

♥ 10) “Ai thấy tình yêu là thấy Thiên Chúa Ba Ngôi.” – Thánh Augustinô – If you see charity, you see the Trinity. – Vides Trinitatem, si caritatem vides.

♥ 11) “Kiêu ngạo khiến các thiên thần đổi thành ma quỷ; khiêm nhường làm cho con người thành các thiên thần.” – Thánh Augustinô – It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels. – Humilitas homines sanctis angelis similes facit, et superbia ex angelis demones facit.

♥ 12) “Vậy, lạy Chúa, chính Ngài đã dựng nên trời đất; Ngài tuyệt mỹ vì chúng diễm lệ.” – Thánh Augustinô – Thou therefore, Lord, madest them; who art beautiful, for they are beautiful. – Tu ergo, domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim.

♥ 13) “Thiên Chúa đã dựng nên con mà không cần con, nhưng Ngài sẽ không thánh hóa con nếu không có con.” – Thánh Augustinô – God created you without you, but he does not sanctify you without you. – Deus creavit te sine te, sed non sanctificat te sine te.

♥ 14) “Đức Maria được diễm phúc vì tin vào Chúa Kitô hơn là vì cưu mang thân xác Người trong cung lòng mình.” – Thánh Augustinô – Mary is more blessed because she embraces faith in Christ than because she conceives the flesh of Christ. – Beatior ergo Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi.

♥ 15) “Đức tin chân thật là khởi điểm cho đời sống tốt lành dẫn đến sự sống vĩnh cửu.” – Thánh Augustinô – The beginning of the good life, to which the eternal life also belongs, is true faith. – Initium bonae vitae, cui vita etiam aeterna debetur, recta fides est.

♥ 16) “Không có đức ái thì vẫn có thể có đức tin, nhưng không ích lợi gì.” – Thánh Augustinô – Without love faith can indeed exist, but can be of no avail. – Sine caritate quippe fides potest quidem esse sed non et prodesse.

♥ 17) “Có đức tin nghĩa là tin vào điều mình chưa nhìn thấy; phần thưởng cho đức tin này là được thấy điều mình tin.” – Thánh Augustinô – Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe. – Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis.

♥ 18) “Đức tin có mắt nhận biết rằng những gì chưa nhìn thấy là có thật, và mắt ấy cũng nhận biết chắc chắn rằng đức tin không nhìn thấy những gì đang tin.” – Thánh Augustinô – Faith has its eyes by which it in some sort sees that to be true which it does not yet see – and by which, too, it most surely sees that it does not see what it believes. – Habet fides oculos suos quibus quodammodo videt verum esse quod nondum videt et quibus certissime videt nondum sevidere quod credit.

♥ 19) “Hãy hiểu để tin, hãy tin để hiểu.” – Thánh Augustinô – Understand that you may believe, believe that you may understand. – Intellege ut credas – crede, ut intellegas.

♥ 20) “Vì anh chị em, tôi là giám mục; cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Tên gọi trước để chỉ chức vụ lãnh nhận, tên gọi sau để chỉ ân sủng; tên gọi trước gắn với hiểm nguy, tên gọi sau gắn với ơn cứu độ.” – Thánh Augustinô – For you I am a bishop, with you I am a Christian. The former title speaks of a task undertaken, the latter of grace; the former betokens danger, the latter salvation.  – Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus. Illud est nomen suscepti officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis.

♥ 21) “Giả sử Thiên Chúa muốn đổ đầy tâm hồn bạn bằng mật ong (một biểu tượng về sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa); nhưng nếu lòng bạn đã đầy giấm chua, bạn đổ mật ong vào chỗ nào?” – Thánh Augustinô – Suppose that God wishes to fill you with honey (a symbol of God’s tenderness and goodness); but if you are full of vinegar, where will you put the honey? – Puta quia melle (quod imago est teneritudinis Dei eiusque bonitatis) te vult implere Deus: si aceto plenus es, ubi mel pones?

♥ 22) “Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước, và Cựu Ước được mở ra trong Tân Ước.” – Thánh Augustinô – In the Old (Testament) the New lies hidden, and in the New (Testament) the Old is unfolded. – In Vetere Novum (Testamentum) latet, et in Novo Vetus patet.

♥ 23) “Thiên Chúa nhân lành, Thiên Chúa công minh. Ngài có thể cứu người chẳng có việc lành làm công trạng, vì Ngài nhân lành. Nhưng Ngài không thể kết án người nào chẳng hề làm ác, vì Ngài công minh.” – Thánh Augustinô – God is good, God is just. He can save a person without good works, because He is good ; but He cannot condemn anyone without evil works, because He is just. – Bonus est Deus, iustus est Deus: potest aliquos sine bonis meritis liberare, quia bonus est; non potest quemquam sine malis meritis damnare, quia iustus est.

♥ 24) “Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.” – Thánh Augustinô – Let me know myself, let me know Thee. – Noverim me, noverim te.

♥ 25) “Hòa bình là sự ổn định của trật tự.” – Thánh Augustinô – Peace is the tranquillity of order. – Pax est tranquillitas ordinis.

♥ 26) “Điều được diễn đạt khéo léo không nhất thiết là sự thật; và điều được môi miệng ấp úng nói ra chưa chắc đã là điều lầm lẫn.” – Thánh Augustinô – Because a thing is eloquently expressed it should not be taken to be as necessarily true; nor because it is uttered with stammering lips should it be supposed false. – Nec eo debere videri aliquid verum dici, quia eloquenter dicitur, nec eo falsum, quia incomposite sonant signa labiorum.

♥ 27) “Bồ câu vẫn thương yêu dẫu đang tranh chấp; chó sói dẫu đang âu yếm vẫn hận thù.” – Thánh Augustinô – The dove loves even when she is in strife; and the wolf even when he caresses, hates. – Columba amat et quando caedit. Lupus odit et quando blanditur.

♥ 28) “Nơi đâu có yêu thương, ở đấy chẳng còn lao nhọc; mà nếu có lao nhọc, thì lao nhọc cũng là yêu thương.” – Thánh Augustinô – Where there is love, there is no toil; but even if there is toil, the toil itself is love. – Ubi amatur, non laboratur; aut si laboratur, labor amatur.

♥ 29) “Vì không thể giúp ích hết mọi người, bạn hãy quan tâm cách riêng đến những người do thời gian, không gian và hoàn cảnh mà gần gũi với bạn hơn.” – Thánh Augustinô – Since you cannot do good to all, you are to pay special regard to those who, by the accidents of time, or place, or circumstance, are brought into closer connection with you. – Sed cum omnibus prodesse non possis, his potissimum consulendum est, qui pro locorum et temporum vel quarumlibet rerum opportunitatibus constrictius tibi quasi quadam sorte iunguntur.

♥ 30) “Bạn hãy cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào bạn.” – Thánh Augustinô – Pray as though everything depended on God, and work as though everything depended on you. – Sic orate ac si totum a Deo dependeret, et sic laborate ac si totum dependeret a vobis.

Nguyễn Đình Diễn

CREDIT: MUSIC BACKGROUND Song: Cherubic Hymn Chrysostomos – Choir of the Bratislava Byzantine Catholic Parish http://www.grkat.nfo.sk/eng/music.html#Chrysostomos

Lời Hay Ý Đẹp Của Phật Giáo (2)

Lời Dạy Của Bảy Đức Phật 1. Đức Phật Tỳ Bà Thi có dạy rằng: Bền chịu với các sự nhẫn nhục, ấy là giới hạnh đầu tiên mà Chư Phật hằng khuyên ta. Kẻ đã phát tâm Bồ tát mà còn phiền giận, thật không đáng với tiếng Phật tử.

2. Đức Phật Thi Khí có dạy rằng: Người ta có mắt lanh, bao giờ cũng vượt qua khỏi hố sâu thẳm; Cũng như thế, bậc Phật, Thánh thoát khỏi các nạn khổ. 3. Đức Phật Tỳ Xá Phù có dạy rằng: Tránh nói hành và tật đố, giữ giới hạnh, vừa lòng với sự đủ dùng về ăn uống; Bao giờ cũng thỏa thích trong tịnh thất thanh vắng của mình, bền chí về bổn nguyện và cố tiến thủ. Ấy là các lý cốt yếu mà Chư Phật đã ban truyền. 4. Đức Phật Câu La Tôn Đại có dạy rằng: Quanh quẩn trên hoa,con ong chỉ lấy mật hoa mà thôi, chớ không phá màu hoa và mùi hoa. Cũng như thế, Phật tử ờ chung trong đại chúng, chớ nên làm nặng lòng ai hết. Chớ xem coi họ có làm hoặc không làm, mà phải tự xét mình, xem lại coi đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay không. 5. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có dạy rằng: Chớ để cái tâm lạc bậy, hãy siêng học các giới luật của Phật Thánh. Như vậy người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, và tiến tới Niết bàn. 6. Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: Chớ làm điều gì ác, phải làm các điều lành, cái sở ý của ngươi phải cho trong sạch luôn luôn. Chư Phật đều dạy như vậy. 7. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Hãy giữ lời nói của ngươi, hãy làm cho tâm ý của ngươi trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy giử 3 điều ấy là theo chánh đạo,đạo của chư Phật đó

Tám Hạng Người Khó Điều Phục 1. Hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm cứ chối bai bải, bảo: “Tôi không nhớ, tôi không nhớ!” Giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiếc và quất roi da vào mông, vẫn còn hục hặc không chịu đi. 2. Hạng thứ hai, khi được chỉ lỗi, bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi. 3. Hạng thứ ba, là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi, liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: “Huynh cũng phạm như tôi sao dám chỉ lỗi tôi”, giống như con ngựa dữ, ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe. 4. Hạng thứ tư, là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: “Ðồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy sao dám lên mặt chỉ dạy tôi”, giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới. 5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh, gãy trục. 6. Hạng thứ sáu, là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiếc chạy càn, vô phương kiềm chế. 7. Hạng thứ bảy, phản ứng cách lộn ngược, y đứng giữa hội chúng khua tay nói lớn: “Ai cho phép mấy người dạy khôn tôi”. Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép. 8. Hạng thứ tám, loại dữ dằn nhất nói ong óng: “Mấy người có cho tôi y bát, tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi”. Nói xong chưa đã giận, còn xả giới, lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng tăng: “Tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa?” Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường.

Mười Điều Hạnh Phúc 01.- Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa. 02.- Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành. 03.- Được có cơ hội thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương. 04.- Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình. 05.- Được chia xẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác. 06.- Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc. 07.- Được thực tập un đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ. 08.- Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý. 09.- Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc Bốn Sự Thật. 10.- Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống.

Lời Hay Ý Đẹp Của Khổng Tử Và Sự Khôn Ngoan Của Thế Gian

Thời trang cho tất cả người Trung Quốc có ở châu Âu bất cứ lúc nào, từ thế kỷ XVII. Điều này đặc biệt đặc trưng của tư tưởng triết học. Một số người nghĩ rằng nó đã được sinh ra ở Trung Quốc là tốt hơn so với văn hóa con người giàu có, những người khác lật đổ quan điểm này, cho rằng bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài đất nước đã không thể tạo ra bất cứ điều gì có giá trị.

câu nói của Khổng Tử thường được trích dẫn là một cuộc tranh cãi trong một vụ tranh chấp, không phải lúc nào triết học. Họ oo thiếc, ngắn gọn, dễ nhớ, thực sự thích hợp cho nhiều dịp như một minh hoạ của một loạt các trường hợp: hàng ngày, và chính trị, và thậm chí cả kinh tế.

Ai Khổng Tử là? những câu nói của ông được thu thập trong một cuốn sách “Luận ngữ” (hoặc “Lun Yu”), được viết bởi các môn đệ. Do đó, các nhà hiền triết là một giáo viên.

Kung Fu Tzu (giống như cái tên nghe có vẻ Khổng Tử trong bản gốc, có những lựa chọn khác sao chép Kông Qiu Kun-tse, Kung Fu-tzu) được sinh ra trong một thời gian dài (khoảng 551 trước Công nguyên. E.) Và rất xa, trong Trung Quốc cổ đại vương quốc của Lu (tỉnh Sơn đông ở phía đông của Trung Quốc hiện đại).

Từ “Zi” có nghĩa là “giáo viên”. Như một set-top box trong hai mươi thật không dễ dàng để kiếm được, nhưng Khổng Tử đã làm. hậu duệ bất hợp pháp của một quan chức cao quý và thê thiếp của mình, ông đã sống một thời thơ ấu vô tư, nhưng ông đã phải suy nghĩ về sau cái chết của cha mình lương thực hằng ngày. Đầu tiên Kông Qiu thử con đường chính thức, nhưng nó đã không theo ý thích của mình. Lời hay ý đẹp của Khổng Tử về các vấn đề khả năng của chính phủ, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Vì vậy, ông giải thích cho việc thực hiện thành công các đơn đặt hàng của chính phủ chúng một cách khôn ngoan, và sự bất tuân của các đối tượng – thiếu như vậy.

Mong muốn để tự cải thiện và giáo dục nổi lên từ Kun Qiu ở độ tuổi thanh niên. Một số câu nói của Khổng Tử là tự truyện. Như vậy, nhà triết học nói rằng khi ông được 15 tuổi, ông muốn nghiên cứu, trong 30, ông khẳng định mình trong việc tìm kiếm của mình, 40 đã thoát khỏi những nghi ngờ, 50 nhận ra rằng đây là ý muốn của thiên đàng, 60 đã học được cách lắng nghe, và chỉ 70 biết đo lường trong khi theo các mệnh lệnh của trái tim.

Vẽ tương đồng giữa những lời dạy của các nhà hiền triết và tôn giáo giáo điều Trung Quốc cổ đại đã nhiều lần cố gắng nghiên cứu Công giáo. Lời hay ý đẹp của Khổng Tử thực sự gây được tiếng vang với các quy tắc Ước Cũ. Như vậy, câu hỏi sinh viên liệu có nên trở lại tốt để hành động tà ác, ông trả lời: “Sau đó, câu trả lời cho tốt là gì?” Nhưng tôn giáo của ông Kung Fu Tử đã không tạo ra, nhưng lời dạy của ông là do dấu hiệu Thông Thiên Học, và ngay cả những tên đã đưa ra – “Nho giáo” .

Tìm hiểu bản thân và thế giới, mọi người đều hiểu vị trí của mình. Chúng ta không nên tìm kiếm vinh quang, tìm hiểu nhu cầu của người dân. Chỉ có lỗi vẫn lỗi uncorrected. Để một cách đúng đắn được gọi là một giáo viên, bạn cần phải trân trọng cái cũ, mà còn để tìm kiếm một cái mới. “Ba năm làm theo cách của cha mình sau khi ông chết, tôn vinh các bậc cha mẹ để có nó.” Những điều này và khác những câu nói của Khổng Tử về cuộc sống của người dân làng của ông dường như quá đơn giản đầu óc, họ rõ ràng là muốn nghe một cái gì đó trang trí công phu hơn, giáo viên xứng đáng và một nhà triết học, và ông dành phức tạp hơn trong nhận thức của cụm từ cho tai triều đình.

Kung Fu Tử giới thiệu trong các khái niệm cụ thể từ vựng triết học, mỗi trong số đó là viết tắt của một loạt các thể hiện bản chất của mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Tìm kiếm không thể lay chuyển có nghĩa ông coi là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người trong suốt cuộc đời.

Danh Ngôn Của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

Đăng bởi

Sr Maria

Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu và là nhà truyền giáo người Albania, không chỉ nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo, Mẹ Têrêsa còn được biết đến với nhiều bài diễn thuyết, những câu nói ấn tượng về tình yêu thương và ý nghĩa của cuộc sống.

Mẹ Têrêsa (26/8/1910 – 5/9/1997) còn là nhà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950.

Năm 1970, Mẹ Têrêsa trở nên một nhân vật toàn cầu nổi tiếng với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Giải Nobel Hòa bình năm 1979 được trao cho Mẹ Têresa như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của Mẹ.

Chủ nhật ngày 04/9/2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican với khoảng 120.000 người tham dự.

Mẹ đã để lại cho đời những bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc:

1. Các Tập sinh yêu quý! Mẹ ưa được nghe tiếng mừng vui của các con như nghe các nốt nhạc. Các con của Mẹ, hãy học biết nên Thánh, bởi vì sự thánh thiện chân thực hệ tại ở chu toàn Thánh Ý Chúa với một nụ cười.

2. Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn. Vì chỉ có Ngài là Đường để đi theo; là Chân lý để rao truyền; là Tình yêu để yêu mến.

3. Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều là: hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương.

4. Chúng ta phải học để biết cho. Nhưng “cho” đối với chúng ta không phải là chuyện bắt buộc mà là một điều chúng ta ước muốn.

5. Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô.

6. Bạn đừng quản ngại yêu thương đến mức phải chấp nhận hy sinh, phải chịu đau khổ. Chính vì yêu chúng ta mà Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết.

7. Hôm nay cũng như muôn đời, Đức Kitô hiện diện nơi những người nghèo không được thương yêu, không công ăn việc làm, không được chăm sóc, không áo quần, không nhà cửa.

8. Một trái tim tươi vui luôn biết tự vệ để tránh những gì dơ bẩn mà quỷ kiếm cách gieo vào lòng chúng ta.

9. Bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì. Nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

10. “Ta khát” ! Đó là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ngài không khát nước mà khát Tình yêu. Điều mà chúng tôi phải thực hiện là giải khát cho Ngài.

11. Chúng ta phải tiếp nhận với nụ cười tất cả những gì Chúa gởi đến cho chúng ta, và dâng tất cả những gì Ngài đòi hỏi, sẵn sàng xin vâng ngay cả khi Ngài không hỏi ý kiến chúng ta.

12. Đúng là những gì chúng ta thực hiện chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng nếu thiếu nó, đại dương sẽ thiếu một cái gì đó.

13. Chúng ta hãy làm hết sức để lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, hầu Ngài có thể sống trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay.

14. Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế hôm nay. Ngài không ngừng gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với trần thế.

15. Trong sự chấp nhận mất đi cái tôi của mình, chúng ta trở nên có khả năng đón nhận Thiên Chúa tràn trề nơi bản thân mình.

16. Chúng ta không nên tìm cách áp đặt đức tin của chúng ta cho kẻ khác, chỉ nên cố gắng để Đức Kitô chuyển ánh sáng và sự sống của Ngài vào thế giới xuyên qua chúng ta.

17. Điều đơn giản là khi Thiên Chúa đặt ai đó đi trên đường của bạn, ấy là dấu hiệu Ngài muốn đem lại cho người ấy một điều gì đó qua bạn là trung gian.

18. Niềm vui giống như một tấm lưới để bắt các tâm hồn. Thiên Chúa yêu những người cho đi trong vui tươi; và người nào cho đi một cách vui tươi, người đó cho gấp bội.

19. Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta phải nhanh chân đến để yêu thương họ.

20. Chúng ta phải giữ lấy niềm vui yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn, và chia sẻ niềm vui đó cho những người chung quanh chúng ta, đặc biệt là trong gia đình của chúng ta.

21. Làm việc mà thiếu yêu thương thì trở thành nô lệ.

22. Mỗi người trong chúng ta có bổn phận phục vụ Đức Kitô ở bất cứ nơi đâu nghe tiếng Ngài gọi.

23. Chúng ta có thể, và phải biến công việc của chúng ta thành một lời cầu nguyện.

24. Chúa Giêsu nói với bạn: “Ta Khát”!

Bạn hãy lắng nghe Ngài gọi tên bạn.

Không chỉ một lần mà là mỗi ngày!

25. Tình yêu của Đức Kitô mạnh đến nỗi Ngài khao khát cả tình yêu của bạn và của tôi.

26. Chúng ta không được bỏ qua những cơ hội để làm điều thiện. Có những việc chúng ta xem như vô nghĩa nhưng đối với Chúa không có gì là vô nghĩa.

27. Không bao giờ tôi hiểu được hết điều tốt lành mà một nụ cười đơn sơ đem đến cho tha nhân.

28. “Tôi muốn nên thánh” có nghĩa là tôi muốn từ bỏ tất cả những gì không phải là Chúa.

29. Điều làm kẻ khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.

30. Thành công hay thất bại đối với Chúa không có ý nghĩa gì, điều thiết yếu là bạn có thi hành điều Ngài yêu cầu theo cung cách Ngài muốn.

31. Ngày phán xét, người ta sẽ không hỏi số sách chúng ta đã đọc, số phép lạ chúng ta đã thực hiện, mà chỉ hỏi chúng ta có hết sức thi hành những gì đã làm vì yêu mến Chúa không.

32. Chúng ta không nên sử dụng những lời lẽ tốt đẹp mà thay thế các lời đó bằng những việc làm tốt đẹp. Bởi vì, điều đáng kể, đó là việc làm.

33. Trong cây đèn của chúng ta, những giọt dầu nhỏ có ích lợi gì? Đó là những cố gắng nhỏ mỗi ngày: sự trung tín, sẵn sàng, những lời khả ái, tư tưởng vị tha, cung cách giữ gìn thinh lặng, cách nhìn, nói và hành động.

34. Thiên Chúa hiến thân trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng hiến trọn chính mình để phục vụ Ngài.

35. Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Loan báo bằng cách nào?

– Trước tiên là bằng lòng nhân hậu.

– Vì vậy, chúng ta phải trở nên trong sáng, khiêm nhu, tế nhị.

36. Đừng để ai ra đi, sau khi gặp bạn mà không trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.

37. Người ta cho rằng khiêm tốn đi đôi với chân lý và Đức Giêsu là chân lý. Vì thế, phương thế duy nhất để trở nên giống Đức Kitô là sống khiêm tốn.

38. Tính kiêu căng phá hủy mọi sự. Theo gương Đức Kitô là chìa khóa mở cửa cho đức hiền lành và tấm lòng khiêm hạ.

39. Hãy để chị em và người nghèo ăn lấy chúng ta.

40. Hoa quả của thinh lặng là Cầu nguyện;

Hoa quả của cầu nguyện là đức Tin;

Hoa quả của đức Tin là Tình yêu;

Hoa quả của Tình yêu là Phục vụ;

Hoa quả của Phục vụ là Bình an.

41. Chúa Giêsu là lý tưởng của chúng ta – Hãy Yêu như Chúa Giêsu Yêu; Suy nghĩ như Chúa Giêsu suy nghĩ; Hành động như Chúa Giêsu hành động.

42. Bây giờ chúng ta hãy rời nhà nguyện để hiểu biết, yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu, Người mà chúng ta yêu mến.

43. Hãy tin tưởng và cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ ban cho con, bởi vì Ngài rất giàu có và Ngài có đủ tình thương để ban cho mọi người.

44. Giống như Chúa Giêsu đã trở thành bánh, thành của ăn nuôi sống chúng ta, chúng ta cũng phải trở nên bánh cho người khác.

45. Chúng ta cần phải phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo bằng bất cứ cách thức nào Ngài mời gọi.

46. Hãy đón nhận Chúa Giêsu đang bước vào cuộc đời chúng ta với đầy mồ hôi nhễ nhại, đầy bụi cát dơ bẩn, đầy thương tích xót xa.

47. Tất cả những gì chúng ta làm: cầu nguyện, làm việc, đau khổ, đều làm cho Chúa Giêsu.

48. Chúng ta đừng sợ làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm; hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Ngài và cho Ngài.

49. Một người Thừa sai chính là người chuyên chở Tình yêu của Chúa, như ánh sáng chiếu dọi mọi người; như muối ướp mặn cả trần thế.

50. Lời nói yêu thương của chúng ta sẽ chỉ là rỗng tuếch khi thiếu những hành vi đem lại an vui cho những người chung quanh chúng ta.

51. Chỉ khi về thiên đàng chúng ta mới biết mình mắc nợ người nghèo biết bao! Vì họ đã giúp chúng ta yêu thương Chúa hoàn hảo hơn.

52. Chúng ta được kêu mời đến sống cuộc sống thánh thiện, để phục vụ Thiên Chúa và hướng dẫn dân của Ngài đến ánh sáng.

53. Chúng ta được kêu gọi để sống cao cả,tại sao chúng ta lại ẩn núp trong nếp sống thấp hèn và trống rỗng?

54. Nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta là cứu vớt và thánh hóa tâm hồn những người nghèo nhất trong những người nghèo.

55. Để tình yêu trở nên trung thực, tình yêu ấy không cần phải lớn lao đặc biệt, chỉ cần chúng ta trao dâng cho Chúa tất cả!

56. Chúng tôi thường ở nơi nhà những người nghèo và trên đường phố, nơi người ta đang chết đói. Tu viện chỉ cần thiết cho chúng tôi trong vài giờ cầu nguyện và sự nghỉ ngơi mà thôi.

57. Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới.

58. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

59. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

60. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.

61. Những người hấp hối, tàn tật, tâm thần, bị ruồng rẫy, ghét bỏ – họ đều là Giêsu ngụy trang.

62. Chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

63. Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.

64. Nếu chúng ta không có sự an hòa, ấy là vì chúng ta đã quên mất rằng ta thuộc về nhau.

65. Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.

66. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

67. Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.

68. Hãy vươn cao, vì những vì sao nằm trong tâm hồn của bạn. Giấc mơ sâu thẳm, từng giấc mơ là một mục tiêu phía trước.

69. Không có gì êm đềm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn biết rằng có ai đó đang chiến đấu với mình.

70. Để tình yêu trở thành sự thật, sẽ khiến bản thân phải tốn kém, phải đau đớn, phải trống rỗng.

71. Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.

72. Giúp người vấp ngã chính là hành động của những bậc vương giả.

73. Cô đơn là căn bệnh phổ biến của thế giới hiện đại.

74. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng, nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương, nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phụng sự.

75. Niềm vui chính là sức mạnh.

76. Cuộc sống nếu như không sống vì người khác thì đó không còn là cuộc sống nữa.

77. Một trong những căn bệnh lớn nhất là sống mà không giúp ích cho ai.

78. Để có thể hiểu cảnh khổ và thương yêu những người nghèo khó, trước hết chúng ta phải tự mỉnh nghèo khó đi đã.

79. Nếu bạn khiêm nhường không có gì đụng chạm được đến bạn, kể cả lời tán dương lẫn chê bai, bởi vì bạn biết mình là ai.

80. Những lời tử tế có thể ngắn gọn và dễ nói ra, nhưng âm hưởng của chúng lại thực sự vang vọng đến vô tận.

81. Chúng ta được nhớ đến không chỉ vì sự thành công mà vì ta sống trung thực.

82. Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.

83. Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.

84. Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

85. Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu.

86. Đừng nghĩ rằng để chân thật, tình yêu phải phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không mệt mỏi.

87. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

88. Có một số cách để luyện tập sự nhún nhường:

Nói càng ít càng tốt về bản thân.

Lo chuyện của chính mình.

Không muốn thao túng việc của người khác.

Tránh sự tò mò.

Vui vẻ chấp nhận mâu thuẫn và sự sửa chữa.

Bỏ qua lỗi lầm của người khác.

Chấp nhận tổn thương và sự xúc phạm.

Chấp nhật bị coi thường, lãng quên và ghét bỏ.

Tử tế và dịu dàng ngay cả khi bị khiêu khích.

Không khăng khăng câu nệ lòng tự trọng.

89. Luôn luôn lựa chọn đường gian nan nhất.

– Niềm vui trong sự yêu thương: Hướng dẫn cuộc sống hàng ngày.

90. Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới”.

91. “Tôi không cầu nguyện cho sự thành công, tôi cầu nguyện cho sự trung tín”

92. “Nhiều người lầm lẫn công việc và ơn gọi. Ơn gọi của chúng ta là yêu mến Chúa Giêsu”

93. “Cần phải nói ít đi, vì điều rao giảng chưa phải là điều được đón nhận. Vậy ta phải làm gì ? Hãy cầm lấy cây chổi để quét nhà cho một ai đó, công việc ấy đã đủ để rao giảng”.

94. Trên thế giới, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh.

95. Biết kính trọng đức tin của người khác là điều cần thiết để kiến tạo hòa bình.

96. Thà tôi sử sự ngàn lần sai lầm vì yêu thương quá đáng còn hơn làm phép lạ mà vô tâm.

97. Đôi khi chúng ta khó nở nụ cười với người sống bên cạnh. Cười với người không chung sống thì dễ hơn. Nhưng xin đừng quên: “tình thương bắt đầu từ gia đình”.

98. Trong cuộc đời chúng ta nếu có khổ đau, chúng ta cần phải chấp nhận với nụ cười trên môi. Đây là món quà lớn nhất Chúa ban tặng chúng ta: can đảm chấp nhận tất cả những gì Chúa trao gửi và yêu cầu chúng ta thực hiện với nụ cười.

99. Hãy mỉm cười với người con không ưa mỗi ngày ít nhất 5 lần.

100. Con luôn muốn mỉm cười với Chúa Giêsu để che dấu đi những đau khổ và bóng tối nơi tâm hồn con.

101. Nếu như có thể khiến cho một đứa trẻ bất hạnh được hạnh phúc bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Vậy chẳng phải là đáng để hiến dâng tất cả cho điều đó sao.

102. Mỗi chúng ta phải nên một Giêsu.

103. Hãy cầu xin Chúa Giêsu để con đừng từ chối Người bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt mấy đi nữa. Nếu không con thà chết đi còn hơn.

104. Chúng ta chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa khi biết trở nên giống Ngài, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi.

105. Không nên phát biểu những lời phán xét kết tội, những lời nói xấu kẻ khác. Chúng ta không được dùng lời ám chỉ xúc phạm người khác.

106. Bao giờ chúng ta ý thức được chúng ta là kẻ tội lỗi và cần được thứ tha, lúc đó chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho kẻ khác.

107. Chúng ta thường xin Chúa cho chúng ta cơ hội để chia sẻ nỗi đau của Ngài. Nhưng khi ai đó tỏ thái độ lãnh đạm với chúng ta, chúng ta quên mất rằng chính khi đó chúng ta có cơ hội để chia sẻ thái độ đau thương của Ngài.

108. Bản chất của đau khổ chẳng có giá trị gì. Nhưng ân huệ lớn nhất chúng ta có thể hưởng được là khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

109. Đừng bao giờ bạn để sự nghèo khó chiếm tâm trí bạn đến mức bạn quên cả niềm vui Đức Kitô.

110. Chúng ta phải tiếp nhận với nụ cười tất cả những gì Chúa gởi đến cho chúng ta, và dâng tất cả những gì Ngài đòi hỏi, sẵn sàng xin vâng ngay cả khi Ngài không hỏi ý kiến.

111. Nếu việc làm của chúng ta càng cực nhọc, thì đức tin của chúng ta càng vững chắc và tinh thần phục vụ càng an vui.

112. Khi bạn đã nhận để thi hành một công tác, bạn hãy thực hiện với sự vui tươi. Nếu không, bạn hãy từ chối, không làm.

113. Quả là rất khó, hoặc bất khả thi nếu chúng ta cống hiến Đức Giêsu cho tha nhân mà không có Ngài hiện diện trong tim của chúng ta.

114. Lòng thương xót và tình thương rộng lứn ở ngay trong chiều sâu của nội tâm chúng ta, mà nguồn gốc là nhờ sự kết hợp với Đức kitô.

115. Bản thân chúng ta cần được trong sáng như pha lê để qua chúng ta, người ta có thể khám phá ra Thiên Chúa.

116. Điều mà đôi khi chúng ta xem như một hòn đá gây vấp ngã, thì trong thực tế nó lại giúp ta vượt qua sông.

117. Niềm vui thường chiếu tỏa qua cặp mắt, cái nhìn, trong cách chuyện trò và dung nhan nét mặt. Niềm vui cũng không bị dừng lại nơi những tâm hồn thánh thiện, mà đôi khi họ đã trải qua những thử thách nặng nề và những tăm tối âm u.

118. Bình thường, chỉ cần một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ để hạnh phúc tràn đầy trên người chúng ta yêu mến.

119. Thinh lặng là một điều kỳ diệu. Thinh lặng chở che đời sống nội tâm của chúng ta.

120. Một trái tim nồng nhiệt yêu thương là một trái tim hoan lạc.

121. Bằng mọi cách, chúng ta phải giữ miệng lưỡi chúng ta trong sạch, vì Đức Giêsu ngự trên đó, như Ngài đã sống ẩn mình trong cung lòng Đức Maria.

122. Nỗi đau khổ lớn nhất là không có bạn, là quên mất một tương giao sâu đậm và đầy nhân ái, không biết thế nào là được thương yêu, là không hề có gia đình và không bạn hữu.

123. Người lớn tuổi thích được lắng nghe. Quan tâm chú ý đến ai không hề được lắng nghe là một việc rất tốt đẹp.

124. Mỗi khi tôi thấy một ai đó chỉ cống hiến một nửa mình thôi thì tôi phát sợ: Đã có điều gì đó phân chia tình yêu của họ.

125. Người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là những gì họ nhận từ chúng ta.

126. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa Giêsu nơi tha nhân, nếu chúng ta không bắt đầu yêu mến Ngài ở người bên cạnh chúng ta.

127. Chúng ta cần cầu nguyện như cần hơi thở. Không cầu nguyện, chúng ta chẳng làm được gì.

128. Cầu nguyện làm nảy nở đức tin, đức tin làm nảy nở tình yêu, tình yêu phát sinh sự phục vụ người nghèo.

129. Điều kiện ưu tiên để nguyện ngắm là giữ thinh lặng, những tâm hồn nguyện ngắm là những người biết giữ thinh lặng.

130. Điều làm người khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.

131. Sự buồn rầu, suy sụp, chán nản là cánh cửa dẫm đến biếng nhác, là nguồn gốc của mọi sự dữ.

132. Để có một trái tim an lạc, chúng ta nên chuyện trò nhiều hơn với Chúa Giêsu và ít hơn với người khác.

133. Muốn nên thánh thiện không phải cốt ở hoàn thành những việc phi thường, mà là cốt làm với nụ cười những gì Chúa gởi cho chúng ta. Đó là đón nhận và thi hành ý Chúa.

134. Trong chúng ta vừa có cái tốt vừa có cái xấu. Không ai được tự khoe về những thành công của mình, nhưng phải quy về cho Thiên Chúa. Không bao giờ chúng ta nên tự coi mình là quân trọng.

135. Nếu chúng ta thực sự khiêm nhường, không gì có thể thay đổi chúng ta: dù lời khen ngợi hay sự chán nản. Nếu có ai chỉ trích, chúng ta cũng không sầu muộn. Nếu có ai tâng bốc, chúng ta cũng không tự kiêu.

136. Nếu công tác của chúng ta chỉ hạn chế trong việc chùi rửa, dọn cơm, đem thuốc cho bệnh nhân thì các trung tâm phục vụ của chúng ta đã đóng cửa từ lâu. Điều quan trọng nhất tại các trung tâm ấy là tạo cơ hội để chúng ta tiếp cận với các tâm hồn.

137. Xin đừng tin rằng người ta sống đức khiêm nhường bằng cách cất giấu những ơn Chúa ban: bổn phận của chúng ta là sử dụng mọi hồng ân Ngài đã trao tặng cho chúng ta.

138. Hoàn toàn phó thác cho Chúa là hoàn toàn hiến thân cho Chúa vì Ngài đã tận hiến cho chúng ta.

139. Chúng ta phải học nơi Đức Mẹ về cách quan tâm đến nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của người nghèo.

140. Chúng ta không nên đứng chờ người nghèo đến với chúng ta. Hãy ra đi, lên đường tìm họ như Mẹ Maria khi Mẹ mang Chúa trong lòng. Trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa cầu nguyện.

141. Chúng ta phải làm cho người nghèo những gì Đức Maria đã làm cho người chị họ Isave, là dấn thân phục vụ.

142. Đối với chúng ta, hoàn phó thác cho Chúa có nghĩa là sẵn sàng tuân phục Chúa Cha như Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

143. Chúng ta có ở kề bên chị em của chúng ta đang chịu nhiều đau khổ và tủi nhục không?

144. Chán nản là dấu hiệu của tính kiêu ngạo, chứng tỏ rõ ràng bạn tin vào mình quá đáng. Bạn đừng quan tâm đến quan điểm của người khác.

145. Không nên buồn vì cái chết sẽ đến. Chỉ nguyên nhân duy nhất gây buồn cho chúng ta khi ý thức rằng chúng ta chưa được nên thánh.

146. Chỉ trên thiên quốc chúng ta mới hiểu hết được món nợ to lớn của chúng ta đối với người nghèo, vì họ đã giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa hơn khi chúng ta yêu thương họ.

147. Chúng ta không nên nghĩ rằng tình yêu chân chính cần phải có một cái gì đó phi thường. Một cây đèn cháy sáng là nhờ những giọt dầu bên trong.

148. Không cần phải đọc nhiều sách và nghe nhiều bài thuyết giảng về đức khiêm nhu mà bạn trở nên khiêm tốn. Người ta trở nên khiêm tốn nhờ sự chấp nhận sỉ nhục.

149. Đời sống thiêng liêng luôn kết hợp với Chúa Giêsu: nhân tính và thiên tính tận hiến cho nhau. Bước đầu tiên để nên thánh là ý chí theo đuổi sự thánh thiện.

150. Hãy trung thành trong các việc nhỏ nhặt, đó là sức mạnh của các bạn. Đối với Thiên Chúa không có gì nhỏ nhặt vì Ngài là vĩ đại và chúng ta quá bé nhỏ.

151. Mỗi chúng ta chỉ là một thứ dụng cụ bé nhỏ; chúng ta hãy biết biến đi khi đã làm xong nhiệm vụ.

(Nguồn:http://www.mcchrist.org/danh-ngon-me-teresa/danh-ngon-cua-me-thanh-teresa-calcutta-591.html)

Cập nhật thông tin chi tiết về 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô trên website Dtdecopark.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!